ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА EKANTORA

Ekantora е онлайн платформа, достъпна на адрес: www.ekantora.bg,  управлявана от "НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД, ЕИК 202463383, който обработва лични данни, в качеството си на Администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR) и Закона за защита на личните данни (по-долу ЗЗЛД).  

Уверяваме Ви, че всеки път, когато използвате услугите на Еkantora, ние прилагаме именно настоящите правила за защита на личните Ви данни. Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. За да можем да подобряваме и развиваме нашите услуги непрекъснато, ни е необходимо да обработваме някои Ваши лични данни. Затова се надяваме с настоящата политика да Ви помогнем да разберете как правим това.

      I.          КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

“НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД, ЕИК 202463383 е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 130-132, ет. 3, офис 4

тел. +359 87 6817768; 

е-mail: office@ekantora.bg;  

Уебсайт: https://ekantora.bg

Информационните услуги, които предоставяме на Вас изискват обработка на Ваши лични данни от “НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД, като АДМИНИСТРАТОР на лични данни, при спазване на условията и изискванията мерки за защита на личните данни, съгласно GDPR и ЗЗЛД. 

   II.          ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ 

Като Потребител на онлайн платформа Ekantora, при регистрация на Потребителски профил Вие ни предоставяте за обработване следните видове лични данни: 

-       електронна поща;

-       потребителско име и парола;

-       телефонен номер;

-       IP адреси и бисквитки; 

-       записи на действия (логове). 

-       други лични данни, предоставени от Потребителя при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно за изпълнение на определена услуга чрез онлайн платформа Ekantora като три имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, данни от личен документ, постоянен адрес, данни за профил в социални мрежи и др. лични данни, част от предоставени документи или информация с оглед предоставянето на услуга   чрез онлайн платформа Ekantora.

 III.          ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

“НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф1, б.  „а“ и б. „е“ от GDPR, а именно: 

чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR – субектът на данни е дал съгласи за обработване на личните му данни за получаване на търговски съобщения.

Чл.6, параграф 1, б. „б“ от GDPR-  обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

Чл. 6, параграф 1, б. „в“ от GDPR - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

чл. 6, параграф 1, б. „е“ от GDPR - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на “НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете. 

 IV.          ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/ За целите на изпълнението на договор по поръчана услуга от онлайн платформата и легитимните интереси на “НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД, а именно:

-       Идентифициране на Потребител, в т.ч. през потребителския профил;

-       Управление и изпълнение на заявки за услуги през онлайн платформа Ekantora;

-       Изготвяна на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;

-       Изготвяне  и изпращане на фактура за използване услугите; ;

-       Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки и др.;

-       Актуализиране на Вашите лични данни; 

-       Обслужване и отговор на потребителски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от GDPR/жалби; 

-       Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола.

Обработката на посочените лични данни е задължителна, за сключване и изпълнение на договора за услуги, предоставяни чрез онлайн платформа Ekantora.

Б/ За изпълнение на законови задължения като:

-       задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;

-       задължения, предвидени в Закона за счетоводството и други приложими нормативни актове, във връзка с воденето на редовно счетоводство;

-       изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние и продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

-       предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

-       предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

-       удостоверяване на възраст на Потребителя при пазаруване онлайн.

В/ За маркетингови цели при получаване на съгласие от страна на Потребителя:

-       Анализ на потребителското търсене и поведение;

-       Изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

Г/ Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни-

Това представляват анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни, поради което идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно. При анонимизация, всички лични, позволяващи идентифициране на субекта на лични данни се заличават необратимо. Анонимизираните данни не представляват лични данни.

    V.          ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МАРКЕТИНГА

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си  за обработка на Вашите лични за маркетингови цели. В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка на лични данни, то можете да се свържете с нас на посочените в настоящата Политика контакти.

 VI.          МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Лице под 18 години не може да ползва услугите, предлагани чрез онлайн платформа Ekantora.

В случай, че получим информация, че са ни предоставени лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава да съхраняваме такива данни, както и да уведомим за това съответните държавни органи.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контактите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни.

VII.          СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

“НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД обработва само данни, които са предоставени от Вас, в качеството Ви на Потребител на онлайн платформа Ekantora. Това означава, че Вие носите отговорност да не предоставяте данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като “НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали потребителите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. 

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице, без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни. 

VIII.          КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП") при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

VIII.     КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

“НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

На законово или договорно основание Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на:

-       пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки с документи;

-       лица, ангажирани с наши услуги по на граждански договор;

-       адвокати;

-       счетоводители;  

-       банки за обслужване на плащания;

-       лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер за осигуряване дейността на онлайн платформата;

-       лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери;

-       компетентни държавни органи.

 IX.          СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

Вашите лични данни, в зависимост от вида, основанието и целите за обработка  се съхраняват в срокове, определени в закон на националното или общностно право, така че Администраторът да може да изпълнява вменени му с нормативен акт задължения.

Ваши Лични данни, предоставени при регистрацията Ви на Уебсайта ни се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискате дерегистрация и заличаване на Вашия профил.

Когато сте дали съгласие да ползваме Ваши Лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттегляне на Вашето съгласие.

Когато Ваши Лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или електронен носител, които могат да бъдат изискани за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.

Ваши Лични данни, предоставени във връзка с ползвана от Вас услуга, се съхраняват за срока, за който Вие можете да предявите претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита (давностни срокове спрямо приложимото законодателство).

Ваши Лични данни, предоставени  чрез някоя от контактните ни форми при заявки с въпроси и искания се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с Потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши Лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на Личните Ви данни, ако законовоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

    X.          МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът е предприел технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от GDPR. 

 XI.          КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

1. Право на достъп: 

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н. 

2.  Право на коригиране:  

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  

3.  Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от Администратора и неговите обработващи лични данни по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно: 

a)    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б)    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора;

в)    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или

г)    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4. Право на ограничение

Имате право да поискате Администратора да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства: 

a)    точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б)    обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в)    администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г)    субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Право на преносимост: 

Когато Администраторът обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:  

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

7. Право да бъде информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от GDPR:

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите, то Администраторът, без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко:

името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация;

евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато Администраторът е изпълнил някое от следните условия: 

a)    предприел е подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или

б)    е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни, посочен по-горе, или

в)    уведомяването би довело до непропорционални усилия. 

В последната хипотеза Администраторът ще публикува съобщение на сайта си,   така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

XII.          УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти: 

тел: +359 87 6817768; 

е-mail: office@ekantora.bg

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

XIII.          ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

За функциониране на онлайн платформата Ekantora използваме бисквитки, за да улесним ползването от Ваша страна на сайта, както и на предлаганите услуги. Посредством събирането на информация чрез бисквитки, ние можем по-добре да адаптираме нашия сайт, нашите реклами към потребителите и предлаганите услуги.

1.         КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ И ВИДОВЕ БИСКВИТКИ

Бисквитки са малки файлове с текстово съдържание и уникален номер, които се съхраняват в директорията на браузъра на Вашия компютър или мобилно устройство. Те се създават, когато използвате Вашия браузър и посетите уебсайт, който използва бисквитки.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки).

Сесийните бисквитки се съхраняват временно в устройството Ви, когато посещавате нашия Уебсайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време.

С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на нашия сайт, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие.

Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Когато приемате използването на съответната „бисквитка“ вие се съгласявате последната да обработва съответните данни от Вашето устройство.

2.              БИСКВИТКИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ

2.1.      ФУНКЦИОНАЛНИ (НЕОБХОДИМИ) БИСКВИТКИ

Тези бисквитки са свързани с правилното функциониране на онлайн платформата. Те не могат да бъдат деактивирани. Те не събират информация за Вас и няма как да бъдат използвани за маркетингови цели.

2.2. АНАЛИТИЧНИ БИСКВИТКИ

Използваме аналитична услуга от Google Analytics, която поставя свои бисквитки, чрез които отчита посещенията на нашия Уебсайт. Аналитичните данни се събират чрез анонимизиране на посетителските IP адреси, като се предават и съхраняват от Google на техни сървъри.

Можете да изключите бисквитките, като промените настройките на своя интернет браузър, така че да спре да приема бисквитки. Съществуват много различни браузъри и версии. Някои от най-често срещаните браузъри и версии са изброени по-долу. Щракнете върху името на вашия предпочитан браузър по-долу, за да научите как да забранявате и управлявате бисквитки. Ако вашата версия или браузър не са в списъка, посетете своята предпочитан браузър:

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari
Safari for iPad and iPhone
 

XIV.     СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:

тел. +359 87 6817768;

е-mail: office@ekantora.bg.

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България - Комисията за защита на личните данни, е-mail: kzld@cpdp.bg, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон- Деловодство: 02/91-53-525. Повече информация можете да намерите нa сайта на КЗЛД на адрес: www.cpdp.bg.

Администраторът запазва правото да променя Политиката за поверителност. Всяка промяна на настоящата Политика ще бъде обявена в сайта ни www.ekantora.bg.