Как да избереш адреса на управление на новата ти фирма

Как да избереш адреса на управление на новата ти фирма

Как да избереш адреса на управление на новата ти фирма

Всяко търговско дружество (най-често разговорно наричано „фирма“) още при регистрацията си следва да определи седалище и адрес на управление. Но какво всъщност са седалището и адрес на управление на фирма и какви са правилата при избора им?

Всъщност, Търговският закон не определя сложни изисквания към седалището и адреса на управление на фирма, но въпреки това е важно да имате предвид ключовите аспекти при избора на адреса на Вашата фирма. Затова в тази статия ще разгледаме някои ценни съвети и добри практики при определяне на адрес за Вашата фирма, които могат да Ви помогнат лесно да изберете най-удобния за Вас адрес на новата Ви фирма.

За гражданите често не е ясно под седалище на фирма и адрес на управление едно и също нещо ли се разбира или термините са различни и с какво се различават те. Всъщност, Търговският закон урежда седалището на фирмата като населеното място, където се намира управлението на фирмата, тоест даден град или село, докато адресът на управление е конкретният адрес, на който е регистрирана фирмата. На практика обаче двете понятия се ползват като синоними за адрес на фирма.

На първо място, при избора на адрес на управление на новата Ви фирма е важно да знаете, че посоченият адрес следва да е на територията на Република България. Законът не изисква фирмата да бъде регистрирана на постоянния или настоящ адрес на собственика, на някой от съдружниците или управителя, нито за да бъде учредена фирмата следва в Търговския регистър да бъдат представени документи за собственост или договор за наем за офис или апартамент на определения адрес на управление. Въпреки това е от значение посоченият адрес на управление на фирмата да се посещава често и да се проверява за получени документи, защото седалището и адреса на управление на фирмата е мястото, на което всички лица и държавни органи могат да изпращат официална кореспонденция до фирмата.

Друго важно правило при избора на адрес на фирма е посочването на коректен пълен и точен адрес, така както въпросният адрес е вписан в регистрите на дадената община като административен (официален) адрес. Например, ако на даден адрес в регистрите на общината има регистрирана 7-етажна сграда с по 3 обекта на всеки етаж, посочването само на номер на улицата, на която се намира сградата, без посочване на конкретен етаж и апартамент или офис няма да бъде достатъчно, за да бъде регистриран този адрес като седалище и адрес на управление на фирмата. Неточности в посочването на адреса на управление на фирмата могат да доведат до забавяне в откриването на фирмата или дори отказ за регистрация, поради което е важно да посочите коректен и пълен адрес на управление при регистрацията на фирмата Ви.

Търговският регистър позволява посочване на адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната, различен от адреса на управление на фирмата. Посочването на различен адрес за кореспонденция с НАП може да бъде полезно, когато фирмата ползва външно счетоводство. Ако адресът на дадената счетоводна къща бъде посочен като адрес за кореспонденция с НАП, това намалява риска официални съобщения от НАП да не бъдат получени навреме от счетоводството на фирмата. Важно е да се отбележи, че компетентната дирекция на НАП, в която ще бъде обслужвана фирмата се определя имено въз основа на седалището и адреса на управление на фирмата. Поради това седалището и адреса на управление е и „данъчен адрес“ на фирмата. При посочване на различен адрес за кореспонденция с НАП това не промяна данъчния адрес на фирмата и тя отново ще бъде регистрирана в съответната дирекция на НАП отговаряща за града или района, в който се намира адреса на управление на фирмата.

Други важни въпроси, които вълнуват собствениците на фирми са каква е процедурата по смяна на адрес на фирма в Търговския регистър, има ли специални изисквания при смяна на адреса на фирма и какви документи са необходими.

При ЕООД адресът на фирмата може да бъде сменен от едноличния собственик на капитала чрез писмено решение, за което законът не изисква специална форма. Тоест, не са необходими нотариални заверки на протокола от решението за смяна на адреса. Не е необходимо да се посочват и причини за смяна на адреса. Тъй като седалището и адресът на управление на фирмата са част от задължителното съдържание на Учредителния акт на всяко ЕООД, заедно с решението за сменя на адреса на ЕООД следва да се приеме и решение за промяна на Учредителния акт с новия адрес на фирмата.

При ООД документите за смяна на адреса на управление на фирмата са сходни. Решението за смяна на адреса на фирмата се взима от Общото събрание на съдружниците като за гласуването му се изисква обикновено мнозинство (над 50 % от капитала) освен ако Дружественият договор не предвижда по-високо мнозинство за взимане на този вид решения. При ООД също Дружественият договор следва да бъде променен с новия адрес на фирмата като промяната в Дружествения договор се приема отново с решение на Общото събрание на съдружниците. Протоколът от решенията на Общото събрание на съдружниците е в обикновена писмена форма, без необходимост от заверки при нотариус. При смяна на адрес на ООД отново не е необходимо да се посочват причини за промяната.

След подготовката и подписването на описаните по-горе документи, те се подават със заявление за смяна на адрес на фирма в Търговския регистър и промяната се вписва по партидата на дружеството обичайно в срок до 4 работни дни.

С Ekantora регистрацията на фирма вече е възможна с попълването на бърз и лесен формуляр чрез услугата ни „Регистрация на фирма“. Формулярът ни за регистрация на фирма ще Ви помогне да посочите коректно адресът на управление на новата Ви фирма. С услугата Дружествени промени“ на Ekantora изцяло онлайн можете да заявите промяна на седалището и адреса на управление на фирмата Ви.

Ако освен относно избора на адрес управление на новата Ви фирма искате да научите най-добрите практики при избора на наименование на фирма, повече информация може да намерите в статията ни Как да избереш наименование на фирмата си.