Продажба на дружествени дялове

Продажба на дружествени дялове

Продажба на дружествени дялове

Продажбата на дружествени дялове от ЕООД или ООД е една от най-често срещаните операции с търговско дружество. Често, под „продажба на фирма“ се разбира именно прехвърляне на всички дялове от капитала на нов собственик или пък собственици.

Дяловете от ЕООД или ООД могат да се прехвърлят от едно лице на друго. Това лице може да бъде настоящ съдружник в ООД, а може да бъде и трето лице- нов съдружник в ООД или нов едноличен собственик на капитала на ЕООД. При прехвърляне само на част от дяловете в ЕООД, то се трансформира от ЕООД в ООД. Всъщност, основната разлика между ЕООД и ООД е това колко лица притежават дялове от фирмата. При ЕООД всички дялове от капитала принадлежат на едно лице.

Прехвърлянето на дружествените дялове става чрез договор за продажба на дружествени дялове с нотариални заверки на съдържанието и подписите на страните. Спрямо съдържанието на Учредителния акт на ЕООД или Дружествения договор на ООД е възможно протоколът от решенията на общото събрание на съдружниците или респективно от решенията на едноличния собственик на капитала също да следва да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Ако изискването за нотариалната заверка на протокола може да отпадне чрез промени в Учредителния акт, респективно Дружествения договор, то нотариалната заверка на договора за продажба на дружествени дялове е задължителна.

Важно изискване при продажба на дружествени дялове е фирмата да няма задължения за неплатени заплати по трудови договори със служители или пък невнесени данъци и осигуровки. При вписване на продажбата на дружествените дялове в Търговския регистър не се представя справка за липса на задължения от НАП или НОИ, а декларация по образец от лицето прехвърлящо дружествените си дялове и от управителя на фирмата.

Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни за цена равна на номиналната им стойност, тоест, размерът от капитала на фирмата, на който съответстват или на по-висока пазарна цена. Когато фирмата, от която се продават дялове е с влошени финансови показатели е възможна и продажба на дружествени дялове под номиналната им стойност. Не е забранено и  безвъзмездно прехвърляне на дружествени дялове, но то е значително по-рядко срещано в търговския оборот.

Само в няколко бързи онлайн стъпки чрез изпращане на Запитване от Раздел „Дружествени промени“ на сайта ни, може да получите всички необходими документи за продажба на дружествените дялове от Вашето ЕООД или ООД.

Често с продажбата на всички дружествени дялове от ЕООД или ООД се променя и управителя, както и седалище и адреса на управление. Ако желаете да получите документи за всички тези промени едновременно, следва само да ни предоставите информация за новия/те собственик/ци, новия/те управител/и и адреса на управление. След обработването на Вашето Запитване, ще получите ценова оферта на посочения от Вас имейл и в потребителския Ви профил в ekantora. При заплащане на сумата по офертата, в рамките на 1 работен ден ще получите всички документи с подробни инструкции относно следващите стъпки.

В Цените на нашите услуги са включени държавните такси за вписване на заявените фирмени промени в Търговския регистър, но не са включени дължимите такси за нотариални заверки. Техният точен размер зависи от цената на прехвърляните дружествени дялове.

Ако искате да се запознаете със стъпките за регистрация на фирма, повече информация може да намерите в нашата статия 10 стъпки при откриване на фирма