Публикуване на Годишни финансови отчети

Публикуване на Годишни финансови отчети

Публикуване на Годишни финансови отчети

Учредяването и ръководенето на дружество идват с множество отговорности, едно от които е подаването на Годишен финансов отчет (ГФО) в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ или Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ) в законоустановения срок. Но всички собственици на фирми ли са длъжни да подават Годишен финансов отчет за публикуване в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ и какъв е срокът за публикуване?

Краткият отговор на въпроса е, че всички търговски дружества, които са осъществявали стопанска дейност през предходната година са длъжни да представят за публикуване Годишни финансови отчети за 2022г. в Търговския регистър в срок до 30 септември 2023.

Задължение за подаване на ГФО за 2022г. в същия срок имат и юридическите лица с нестопанска цел – сдружения и фондации, които са осъществявали допълнителна стопанска дейност. Те подават ГФО в Регистъра на ЮЛНЦ, който е един общ държавен орган с Търговския регистър. Гражданските дружества (ДЗЗД) също имат задължение да публикуват своите ГФО за 2022 г. в печатно икономическо издание или в Интернет сайт. Такива портали за публикуване на ГФО на Граждански дружества са https://www.godishni-otcheti.com/ , https://www.finansovi-otcheti.com/ и др.

Пропускането на срока за публикуване на финансови отчети съгласно чл. 74 от Законът за счетоводството води до риска от налагане на глоба (имуществена санкция) на предприятието в сериозен размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за годината, за която се отнася непубликуваният финансов отчет. При повторно пропускане на срока за публикуване на ГФО глобата е в двоен размер.  

А какво е ГФО и какво се включва в неговото съдържание?

По същество ГФО е документ, който се изготвя от счетоводител и съдържа финансова информация за  имущественото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието за дадена година, дали финансовата година е приключила на печалба или загуба. Съгласно Закона за счетоводството Годишният финансов отчет се състои от следните части:  Счетоводен баланс; Отчет за приходите и разходите; Отчет за собствения капитал; Отчет за паричните потоци; Приложение. Микропредприятията и малките предприятия могат по свой избор да публикуват ГФО с някои съкратени части.

Финансовият отчет се подписва от съставилия го счетоводител и управителя или изпълнителния директор на фирмата, респективно председателят на сдружението или фондацията. Общото събрание на съдружниците в ООД или на акционерите в АД, Едноличният собственик на капитала в ЕООД и върховният орган при сдружения и фондации са компетентният орган за приемането на изготвения финансов отчет.

След приемането на Годишния финансов отчет от компетентния орган, за да бъде публикуван в Търговския регистър  и Регистъра на ЮЛНЦ се изисква представянето на следните документи и заявления:

1. Заявление по образец Г2 към ТРРЮЛНЦ (Може да бъде подадено онлайн с електронен подпис на търговеца или на адвокат);

2. Годишен финансов отчет (Изготвен от счетоводител и подписан от изготвилия го счетоводител и управителния орган);

3. Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Подписана от управителния орган);

4. Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г. със заличени лични данни (Подписана от управителния орган);

5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ (Подписана от управителния орган);

6. Адвокатско пълномощно (Не се заверява при нотариус, подписва се от управителния орган).

Към настоящия момент не се дължат такси за публикуване на ГФО в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ.

Най-лесният начин да се сдобиете с всички необходими документи за публикуване на ГФО и Годишният финансов отчет да бъде подаден в законоустановения срок без да губите излишно време по гишета в държавни регистри е чрез съдействието на адвокат. От Е-Кантора можем да съставим всички необходими документи и да ги публикуваме електронно в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ или съответния Интернет регистър, заедно с изготвения от счетоводителя отчет срещу цена в размер на 60 лв. с вкл. ДДС.

За да се възползвате от услугата направете запитване в Раздела „Питай адвокат“ или ни изпратете имейл на office@ekantora.bg , като предоставите информация за наименование и ЕИК/БУЛСТАТ за вашето дружество, сдружение или фондация.

Ако се нуждаете от изготвяне на счетоводни услуги относно счетоводното приключване на 2022г. и изготвяне на Годишен финансов отчет, можете да подадете запитване за Счетоводно обслужване чрез съответния раздел в сайта ни.