Разлики при регистрация на ЕООД и Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Разлики при регистрация на ЕООД и Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Разлики при регистрация на ЕООД и Дружество с ограничена отговорност (ООД)

ЕООД и ООД са изключително популярни форми на търговски дружества в България, особено за малки и средни предприятия. И при двете форми на дружества отговорността на собствениците в общия случай е ограничена до размера на имуществото на дружеството. Това означава, че ако откритата фирма има задължения, собствениците не отговарят за тези задължения с личното си имущество. Това е и едно от големите предимства при откриването на фирма от този вид и причината за широката им популярност в българския търговски оборот.

Въпреки че имат много общи черти, има и някои конкретни разлики между ЕООД и ООД при регистрация на фирма:

ЕООД: Както подсказва името, едноличното дружество с ограничена отговорност има само един учредител (собственик). Това означава, че при регистрация на ЕООД един човек притежава 100% от капитала на дружеството и може да взима всички решения самостоятелно.

ООД: При регистрация на ООД трябва да има двама или повече учредители. Те могат да разпределят капитала на дружеството по различен начин, в зависимост от това какво се договорят. При ООД някои от решенията за дружеството се взимат от общото събрание на съдружниците.

В България всички видове търговски дружества се учредяват чрез регистриране в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.  

Един от необходимите документи, както при регистрация на ЕООД, така и при регистрация на ООД е бележка от банката за открита набирателна сметка и/или вносна бележка, която удостоверява, че капиталът е внесен. Капиталът и при двата вида търговски дружества не може да бъде по-малък от 2 лева, като дяловете на съдружниците при ООД не могат да бъдат по-малки от 1 лев.

При учредяване на ЕООД вноска в капитала се прави само от едноличния собственик на капитала, докато при откриване на ООД вноската трябва да се направи от всеки съдружник в съответствие с договореното дялово участие.

При учредяване на ООД се съставя дружествен договор, който се подписва от всички съдружници, и в него се определят взаимоотношенията между двамата съдружници, начинът на взимане на решения и др., докато при ЕООД идентичният документ се нарича учредителен акт, който се подписва само от едноличния собственик на капитала.

При регистрация на ЕООД се съставя учредителен протокол на едноличния собственик на капитала, който се подписва само от него. Учредителният протокол съдържа наименованието на фирмата, седалището и адреса на управление, предмета на дейност, избора на управител/и, приетия дружествен договор, размера на капитала.

При откриване на ООД се съставя учредителен протокол на общото събрание, който съдържа същите реквизити, като допълнително следва да се уточни и съотношението между съдружниците в капитала на дружеството.

Освен при необходимите документи за регистрация има и други съществени разлики между ЕООД и ООД.

При ООД, например, всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

Пример: Имаме двама учредители (собственици), които са регистрирали ООД с 10 000 лева капитал, като всеки един от тях притежава по 5 000 лева или 50% от капитала на дружеството. Тогава взимането на решенията, които са от компетентността на общото събрание на съдружниците трябва да става с единодушие от двамата съдружници, защото никой от тях поотделно няма да има необходимото мнозинство, тъй като Търговският закон предвижда обикновено мнозинство /повече от 50%/ за взимането на определени решения. За други решения Търговският закон предвижда мнозинство от ¾ или единодушие.

Така например, ако капиталът е разпределен в съотношение 9000 лева за единия или 90% от капитала на дружеството и 1000 лева за другия или 10% от капитала на дружеството, тогава мажоритарният съдружник (съдружникът, притежаващ 90 % от капитала) може да взима определени решения, дори без съгласието на миноритарния съдружник.

Както вече уточнихме, при ЕООД едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание на ООД, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. Формата може да бъде нотариална или писмена в зависимост от конкретното решение. 

Най-общо решенията на едноличния собственик на капитала и на общото събрание включват изменение и допълнение на дружествения договор и/или учредителния акт, приемане на съдружници и изключване на съдружници /при ООД/, приемане годишния отчет и разпределяне на печалбата, намаляване и увеличаване на капитала, избиране и освобождаване на управител/и, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, решения за допълнителни парични вноски и други. Всички останали решения могат се взимат от управителя на дружеството, който организира дейността му и го ръководи.

ЕООД: При ЕООД най-често едноличният собственик на капитала е и управител на дружеството. Това не е задължително, като е възможно едноличният собственик на капитала да избере друго лице за управител, което да организира и ръководи дейността на дружеството.

ООД: При ООД управителят се избира от общото събрание на съдружниците. И при двата вида форми на търговски дружества е възможно да бъдат избрани повече от един управител. Те могат да ръководят и представляват дружеството заедно /само заедно да взимат решения/, поотделно /самостоятелно да могат да взимат решения/ или по друг начин /който може да бъде конкретизиран в дружествения договор/.

В заключение, изборът между ЕООД и ООД зависи най-вече от броя на учредителите. Докато ЕООД предоставя голяма автономност на едноличния собственик, ООД позволява по-голяма гъвкавост при сътрудничеството между различни партньори.

Много хора ни задават въпроси „Как да регистрирам фирма“ „Кои са необходимите документи за откриване на фирма“, „Къде се регистрира фирма“, „Колко струва октриване на фирма“ и т.н. Ние можем бързо да отговорим на всичките Ви въпроси, а с Ekantora може да регистрирате Вашето ЕООД или ООД изцяло онлайн като пълните формуляра на страницата Регистрация на фирма на сайта ни.

Ако искате да разберете повече за процедурата по регистрация на фирма, можете да намерите информация за това в нашата статия 10 стъпки при откриване на фирма