Защо е важно да се консултирате с адвокат- ЧАСТ 1

Защо е важно да се консултирате с адвокат- ЧАСТ 1

Защо е важно да се консултирате с адвокат- ЧАСТ 1

Полезността от изготвянето на договор от адвокат, специалист в сферата на дадената сделка, често се пренебрегва, но при сблъскване с разнообразната информация в Интернет относно правните изисквания към определен вид договор и множеството варианти на документи, които циркулират в онлайн пространството, човек лесно може да се загуби в материята. Именно поради тази причина консултацията с адвокат при сключване на всякакви видове договори може да Ви спести значително време и усилия в постигането на желания резултат от дадената сделка.

Тук ще разгледаме някои видове сделки и договори, при които консултацията с адвокат е от съществено значение.

1.      Сделки с недвижими имоти 

Сделките с недвижими имоти са едни от най-разпространените сделки между граждани и търговци. Повечето граждани често сключват лично поне една сделка с предмет недвижим имот. Недвижимите имоти също се придобиват при наследяване или по завещание, които също са често срещани явления в живота. 

Въпреки широкото разпространение на сделките с недвижими имоти рисковете при сключването им без необходимата предварителна проверка на собствеността върху имота крие значителни рискове. Наследниците и лицата, получаващи имот по завещание също имат различни права и срокове, в които следва да ги упражнят и консултацията с адвокат по тези въпроси е изключително полезна. 

Проверката на собствеността върху даден недвижим имот обаче не е лесна работа за човек без юридическо образование и винаги е съпроводена от снабдяване с множество документи за дадения недвижим имот като документи за собственост- нотариални актове за покупко-продажби, дарения, завещания и др., удостоверения за вещни тежести, удостоверения за наследници на собствениците, удостоверения за семейно положение, скици и схеми за имотите и много други видове документи. 

Само набавянето на тези документи може да отнеме изключително много време, тъй като всеки вид документ се изважда от различен компетентен орган, а проследяването на „веригата“ на собствеността често изисква специални познания в сферата на вещното и наследственото право. Поради тази причина консултацията с адвокат при сделка с недвижим имот е от ключово значение за една сигурна инвестиция в недвижим имот и може да Ви спести опасността да бъдете съдебно отстранен от имота на по-късен етап във връзка със съдебни спорове относно собствеността върху имота. 

2.      Търговски сделки 

Търговските сделки също са сложна материя, в която консултацията с опитен адвокат може да Ви предпази от много рискове и да ви осигури важни гаранции за постигане на желаните резултати от сделките. 

Търговският закон в България съдържа множество специални изисквания относно търговските сделки като задължение за противопоставяне на търговеца веднага при узнаване за извършена търговска сделка от негово име без представителна власт, невъзможност неустойка по търговска сделка да бъде намалена от съда поради прекомерност, различни изисквания относно различните видове посредници при търговски сделки, специални изисквания относно търговските договори за наем и редица други. 

Ако Вашите търговски договори бъдат изготвени от адвокат Вие, освен че си спестявате ровене в Интернет в търсене на подходяща „бланка“ на договор, то си осигурявате възможността във Вашия договор да бъдат заложени правни гаранции за точно изпълнение на задълженията на страните по сделката и лесно принудително събиране на дължимите Ви суми. 

3.      Граждански договори 

При изготвянето на известните разговорно като „граждански договори“, които юридически всъщност са договори за услуга или договори за изработка с изпълнител физическо лице също има специфики, които е важно да бъдат съобразени. В случай че възложител по такъв договора е търговско дружество е от изключително значение предмета на гражданския договор да бъде така прецизиран, че да няма риск за възложителя от налагане на санкции, ако договорът бъде приравнен на прикрит трудов договор при проверка от Комисия по труда. За изпълнителя физическо лице също е от значение в договора да бъдат предвидени правила и срокове за приемане на надлежно извършените услуги или изработени продукти от негова страна, неустойки за забава при плащане и други клаузи от ключово значение. 

4.      Договори за прехвърляне на МПС

Договорите за покупко-продажба на МПС също са едни от най-често срещаните сделки. Макар, в Интернет пространството да изобилства от бланки на такива договори, дори сключването на сделки от този вид крие рискове за страните, ако договорът не е изготвен от адвокат. Често в адвокатската практика се срещат дела във връзка с „присвоени“ автомобили без заплащане на съответната цена, предоставени твърде рано на бъдещите купувачи без съответните юридически гаранции в договорите. Тези и много други рискове могат да бъдат избегнати при навременна консултация с адвокат. 

Чрез услугата „Питай адвокат“ на Ekantorа можете с няколко клика да подадете онлайн заявка за изготвянето на всички видове договори и да получите документ изцяло съобразен с Вашите нужди и желания.

Повече информация за други въпроси, при които консултацията с адвокат е от съществено значение може да намерите в сататията ни Защо е важно да се консултирате с адвокат- ЧАСТ 2