Защо е важно да се консултирате с адвокат- ЧАСТ 2

Защо е важно да се консултирате с адвокат- ЧАСТ 2

Защо е важно да се консултирате с адвокат- ЧАСТ 2

Макар и българите да сме завидно добри в самостоятелното разрешаване на всичките ни въпроси, ориентирането в сложната и обемна правна материя може да отнеме изключително много време без да доведе до желаните резултати. Затова навременната консултация с адвокат често е единственият път към бързото и ефективно разрешение на правните въпроси. Но как да разберете кога е време да се консултирате с адвокат? 

Тук ще разгледаме някои въпроси, по които консултацията с адвокат може да ви спести ценно време и излишни разходи и нерви. 

1. Съдебни дела
Ако възнамерявате да предявите пред съд иск за защита на Ваши права или сте участник в дело, заведено от други лица, то консултацията с адвокат е от ключово значение за правилното изграждане на Вашата защита. 

А как да изберете адвоката, към който да се обърнете и какви видове адвокати има?  

В България за предлагането на различните видове адвокатски услуги не се изисква различен „лиценз“, разрешение или правоспособност на даден адвокат. Въпреки това, може да се говори условно за „видове“ адвокати като може би най-широко разпространеното деление е на наказателни адвокати, адвокати по гражданско или търговско право и адвокати по административно право. Делението идва от това, че наказателните, гражданските, търговските и административни дела се развиват по различен процесуален ред и съдебните заседания протичат по различен начин. Затова е важно да се обърнете към адвокат, който е специалист в правния отрасъл, относим към Вашето дело. 

Как протича едно съдебно заседание също зависи от вида на делото. По различните видове дела- наказателни, административни, граждански и търговски, крайните срокове за представяне на доказателства, за призоваване на свидетели,  за отправяне на искания към съда и предявяване на възражения настъпва по различно време. Именно навременната консултация с адвокат може да Ви помогне да разберете последиците от съдебното дело за Вас и да защитите правата си без да пропускате крайни срокове за това.  

Често хората се питат и каква е разлика между юрист и адвокат? 

Терминът „юрист“ е с по-широко значение от „адвокат“, тъй като юрист е всяко лице, завършило Висше образование по специалност "Право", докато адвокат е юрист, придобил специални адвокатски права по предвидения за това ред в Закона за адвокатурата. По съдебни дела гражданите могат да имат за процесуален представител адвокат, а не юрист. Именно адвокатът може да предприема от името на страната по дадено дело всички действия в нейна защита. Затова е важно при завеждане на дело или участие в съдебен процес да изберете за свой процесуален представител адвокат с опит и познания в материята на правния спор. 

2.      Защита на интелектуална собственост

Правото на интелектуалната собственост е друга специфична материя, която ако решите да уреждате сами без помощта на опитен адвокат е възможно да не можете да се насладите в максимална степен на ползите от Вашия интелектуален труд. 

Интелектуалната собственост е толкова разнообразна и включва литературни произведения, картини, произведения на архитектурата, компютърни програми и софтуер, песни, филми и други аудио-визуални произведения, всякакви изпълненията на артист-изпълнители, търговски марки, дизайни, патенти и полезни модели и много други обекти на интелектуална собственост. Правната уредбата на всеки един обект на интелектуална собственост е различна и към различните обекти се прилагат изискванията на различни национални закони и международни актове. 

Някои обекти на интелектуална собственост като търговски марки и патенти следва да са регистрирани по специалния законов ред, за да се ползват със защита срещу „кражба“ от трети лица, други като литературните произведения, картини и др. се ползват с „автоматична“ защита от момента на създаването и разпространението им от страна на авторите им. 

За човек, който не е специалист в областта, ориентирането в необятната материя на правото на интелектуалната собственост би било наистина сложно, а консултацията с адвокат може да ви осигури много по-лесно ефективната защита на интелектуалната Ви собственост.   

3. Обжалване на Наказателни постановления 

Чрез съдействието на адвокат при обжалването на Наказателни поставления или още на ниво подаване на възражение срещу Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) може да бъде избегнато налагането на глоба или наказателното постановление да бъде отменено от съда и да не дължите заплащане на глобата или имуществената санкция. Консултацията с адвокат относно преценката дали дадено Наказателно поставения е незаконосъобразно, защото не съдържа всички законоустановени реквизити или дали нарушението, за което сте санкционирани не представлява „маловажен случай“ по смисъла на Закона за административните нарушения и наказания и съдебната практика по темата би Ви помогнала да вземете информирано решение дали имате полза от обжалването на наказателното постановление или плащане в срока за доброволно изпълнение на наложената санкция в намален размер е по-доброто решение за Вашия случай. 

С Ekantora имате достъп до консултация с опитен адвокат по всички разгледани по-горе теми изцяло онлайн чрез услугата “Питай адвокат”, без необходимост от запазване на час в препълнените адвокатски графици и без излишно забавяне при разрешаването на Вашия казус. 

Повече информация за други въпроси, при които консултацията с адвокат е от съществено значение може да намерите в сататията ни Защо е важно да се консултирате с адвокат- ЧАСТ 1