ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЕKANTORA

Настоящите Общо условия за ползване на онлайн платформа Еkantora (по- долу „Общи условия“ и „ОУ“) уреждат Вашите права и задължения по време на ползването на онлайн платформата Еkantora. Ще се радваме преди да се потопите в нашия виртуален свят на бързи и лесни услуги да се запознаете внимателно с тези Общи условия.

Услугите, достъпни на онлайн платформата Еkantora, се предоставят на Потребителя само в случай че Потребителят е приел настоящите Общи условия.

I.          ДЕФИНИЦИИ

В настоящите Общи условия посочените по-долу термини ще се ползват със следното значение:

Еkantora означава онлайн платформата за услуги, достъпна на адрес: www.ekantora.bg

Сайт- означава www.ekantora.bg

Доставчик- означава "НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД, ЕИК 202463383 (по- долу „Доставчик“, „ние“, „нас“, „ни“). Подробна информация за нас и контакти за свързване може да намерите в раздел IX от Общите условия.

Посетител-  означава всяко лице посетило, разгледало съдържанието и прекарало време по какъвто и да е начин в онлайн платформата еkantora, достъпна на адрес: www.ekantora.bg

Потребител- означава всяко лице, ползващо Услугите, достъпни на онлайн платформата Ekantora (по- долу също „Вие“, „Вас“, „Ви“).

В настоящите Общи условия “Потребител” може да означава всяко физическо лице:

по смисъла на пар. 13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, а именно всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, както и

по смисъла на пар. 6, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, а именно всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия.

Посетителите и Ползвателите на Услуги, достъпни на онлайн платформата Ekantora, които са юридически лица или са физически лицa, които действат в рамките на търговската или стопанската си дейност, занаят или професия, не са Потребители по смисъла на цитираните по-горе закони и по отношение на тях не се прилагат условията на V. от настоящите ОУ.

Използване на Еkantora- означава всяко посещение на Уеб сайта www.ekantora.bg, разглеждане на съдържанието, подаване на запитвания за Услуги, използване и заплащане на Услуга, регистрация на Потребителски профил в Ekantora, както и всяка друга форма на използване на съдържанието и/или услугите на онлайн платформата.

Услуги- означава предлаганите услуги на онлайн платформата Ekantora, включително, но не изчерпателно услугите по Регистрация на фирма, Дружествени промени, Питай адвокат и Счетоводно обслужване.

Запитване- означава подадено Запитване за услуга от Потребител чрез съответната форма в онлайн платформата Ekantora.

Потребителски профил- означава отделнен раздел в онлайн платформата Ekantora, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията по Потребителски профил, както и информация за подадените запитвания за услуги, получени оферти и предоставени Услуги.

Регистрация на Потребителски профил- означава създаване на Потребителски профил от Потребителя чрез съответната функционалност на онлайн платформата еkantora.

Работни дни- означава всички дни, с изключение дните на официалните празници в Република България, съботите и неделите.

Оферта- означава изпратена във връзка с подадено Запитване от Потребител оферта относно цената на Услугите по конкретното подадено Запитване.

Афилиейтна програма- означава предлаганата от Ekantora партньорска програма, при включването в която Потребител на платформата получава право на възнаграждение за всеки Потребител, използвал услугите на Ekantora по препоръка на дадения партньор.

II.          КОИ СМЕ НИЕ

Онлайн платформата еkantora се притежава и управлява от "НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД, ЕИК 202463383 със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 130-132, ет. 3, офис 4

"НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД, ЕИК 202463383 действа в качеството на Доставчик по смисъла на настоящите ОУ, както и в качеството на Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО /Общ регламент относно защитата на данните/ОРЗД).

III.          УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ЕKANTORA

1.     Потребителски профил в Еkantora

За да поръчате услуга от Ekantora следва да регистрите свой Потребителски профил. Всяка предлагана Услуга има отделна страница на Сайта, на която следва да попълните формата за заявка или Запитване на услугата, за да поръчате успешно услугата. Статусът на направените поръчки за Услуги може да проверявате през Вашия Потребителски профил. Във Вашия Потребителски профил имате достъп до всички изготвени от Ekantora документи и становища по направени от Вас Запитвания за услуги.

За Регистрацията на Потребителски профил е необходимо Потребителят да предостави Име и Фамилия, имейл адрес и телефонен номер. С Регистрацията на Потребителски профил в Ekantora Потребителят приема и се съгласява с настоящите Общи условия. Обработването на предоставените лични данни при Регистрация на Потребителския профил и използването на онлайн платформата Ekantora се осъществява въз основа на мерките и основанията съгласно Политика за защита на личните данни на Ekantora. Доставчикът не събира и съхранява данни за паролата на Потребителя, предоставена при регистрация в Потребителския профил. При забравена парола, Потребителят има възможност да я промени или възстанови чрез съответната функционалност на Сайта.

Потребителят отговаря за верността и актуалността на предоставените данни при Регистрацията на Потребителски профил. В случай че дадена услуга не може да бъде предоставена или получена от Потребителя поради некоректно предоставени данни при Регистрация на Потребителски профил, Доставчикът не носи отговорност.

На онлайн платформата Ekantora можете да получите следните Услуги:

2.     Регистрация на фирма

Услугата „Регистрация на фирма“ Ви дава възможност да учредите Вашето ново Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) или Дружество с ограничена отговорност (ООД) онлайн. За целта следва да попълните информацията от заявката за Услугата в съответния раздел на Сайта и да следвате получените след това инструкции.

Потребителят отговаря изцяло за верността на предоставените данни за регистрация на търговското дружество. Документите за учредяване на търговско дружество се генерират от автоматизиран софтуер, поради това попълването на коректна информация във формата за регистрация на търговско дружество е изключително важно. В случай че в получените документи са налице грешки и неточности поради наличието на такива в предоставената от Потребителя информация, Доставчикът не носи отговорност. Ако сте заплатили услугата за Регистрация на фирма и установите допуснати неточности при попълване на данните в заявката за Услугата, не изпълнявайте следващите стъпки от получените инструкции, а се свържете с нас на посочените контакти в настоящите Общи условия. 

Функционалността на документите е съгласувана и проверена от адвокати и учредителните документи, които ще получите са с коректно съдържание и отговарят на изискванията на законите.

След попълване на заявката за услугата в раздела на Сайта „Регистрация на фирма“ Потребителят следва да заплати цената на услугата по един от предлаганите методи, а именно чрез кредитна/дебитна карта, чрез банкова превод, чрез ЕasyPay и чрез ePay.bg. Цената е с включен ДДС. 

Веднага щом плащането на цената на услугата бъде обработено, Потребителят получава генерирания от софтуер пакет учредителни документи в Потребителския си профил и на електронната поща, с която е регистриран Потребителския профил с подробни указания кои документи се заверяват нотариално и какви допълнителни действия следва да бъдат предприети.

След като Потребителят разполага с подписани и нотариално заверени документи, открита набирателна сметка на дружеството в банка, по която е внесен размерът на капитала на дружеството, Потребителят следва да изпрати на имейлa за контакт с Еkantora- office@ekantora.bg всички документи, заедно с платежното нареждане за внесения в банка капитал. При получаване на документите същите биват прегледани от нашите адвокати и подадени в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. След успешната регистрация на търговското дружество Потребителят получава информация за регистрацията и ЕИК на дружеството на имейла, с който е регистриран Потребителския профил.

3.     Дружествени промени

Услугата „Дружествени промени“ дава възможност на Потребителите да заявяват изцяло онлайн промените в търговско дружество, които искат да бъдат изготвени от специалистите на Еkantora. При подаване на Запитването за Услугата Потребителят следва да маркира какви промени желае да бъдат извършени в дадено търговски дружество и да предостави цялата информация, която се изисква във формата за Запитване за услугата.

Потребителят носи изцяло отговорност за верността на предоставената информация и данни.

След подаване на Запитване за услугата „Дружествени промени“ Потребителят получава ценова оферта в Потребителския си профил и на имейла, с който е регистриран Потребителския профил. Ценовата оферта е определена въз основа на цените, публикувани в Раздел Цени на Сайта на Еkantora. Цената е с включен ДДС. 

Цената по получената оферта Потребителят може да заплати в Потребителския си профил чрез предлаганите от Еkantora методи за плащане. Подаването на Запитване за услугата „Дружествени промени“ не обвързва Потребителят със задължение за заплащане на цената на услугата. Услугата „Дружествени промени“ се счита за заявена след получаване на плащането на цената по подаденета чрез онлайн платформата оферта.

Щом плащането на цената на услугата бъде обработено, в срок до 24 часа, Потребителят получава документите необходими за заявените промени в търговско дружество на имейла, с който е регистриран Потребителския му профил с подробни инструкции кои документи следва да бъдат с нотариална заверка и какви действия следва да бъдат предприети.

Подписаните и нотариално заверени документи Потребителят изпраща на имейла за контакт на Еkantora- office@ekantora.bg. След получаване на документите същите биват прегледани от нашите адвокати и подадени в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията. След успешното вписване на промените в търговското дружество, Потребителят получава информация за вписването на имейла, с който е регистриран Потребителския му профил.

4.     Питай адвокат

Чрез услугата „Питай адвокат“ Потребителят има възможност да подаде онлайн Запитване до адвокат относно свой казус. В Запитването Потребителят следва да опише цялата налична информация по казуса. Формата на Запитване позволява прикачване на документи към Запитването. С цел максимално бързо получаване на становище по Вашия казус, препоръчваме да прикачите всички относими към казуса документи, с които разполагате.

След запознаване с информацията по Запитването ще получите ценова оферта в Потребителския си профил и на имейла, с който е регистриран Потребителския профил. Цената по получената оферта Потребителят може да заплати в Потребителския си профил чрез предлаганите от Еkantora методи за плащане. Цената е с включен ДДС. Работата по казуса започва след получаване на плащането по ценовата оферта.

Използването на услугата “Питай адвокат” през онлайн платформата Ekantora не води до сключване на договор за правно обслужване. Ако Потребителят желае да получи правна консултация и съдействие от адвоката, Потребителят и адвокатът свободно уговарят условията на съвместната работа и при необходимост сключват договор за правна защита и съдействие. Доставчикът не е страна по договора, не участва в неговото сключване или изпълнение и няма никакви права и задължения по сключения между Потребителят и адвоката договор.

При предоставянето на услугата “Питай адвокат” Доставчикът действа единствено като доставчик на информация съгласно Закона за електронната търговия. Доставчикът не изменя по никакъв начин отговора на Запитването, предоставен от адвокат, не проверява неговата вярност, както и не инициира предаването на информацията, нито избира нейния получател.

С използването на услугата „Питай адвокат“ и приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за предоставената информация по Запитване, подадено чрез онлайн платформата Ekantora, както и по никакъв начин не отговаря за отношенията между Потребителя и адвоката, с когото Потребителят е влязъл в контакт посредством онлайн платформата Ekantora.

5.     Счетоводно обслужване

Чрез услугата „Счетоводно обслужване“ имате възможност да подадете Запитване за ценова оферта за счетоводно обслужване. В Запитването следва да бъде описана информация за търговското дружество, за което се отнася услугата. След подаване на Запитването Потребителят получава ценова оферта в Потребителския си профил и на имейла, с който е регистриран Потребителския профил. Цената е с включен ДДС. 

За приемане на офертата Потребителят следва само ни уведоми писмено за приемането на посочените в Сайта и настоящите Общи условия контакти. Потребителят не следва да заплаща офертата през Потребителския си профил в онлайн платформата. Приемането на оферта не води до сключване на договор за счетоводно обслужване на търговското дружество, посочено от Потребителя или на Потребителя от Доставчикът. Въз основа на офертата през онлайн платформата Еkantora Потребителят или търговско дружество, посочено от Потребителят и счетоводителят, респективно счетоводната къща, подала офертата, сключват договор за счетоводно обслужване. Всички плащания във връзка със счетоводното обслужване, месечни абонаменти и всякакви суми, дължими от Потребителя или посоченото от Потребителя дружество се заплащат по начина, сроковете и в размерите, уговорени в договора сключен между Потребителя или посоченото от него дружество и счетоводителя, респективно счетоводната къща.

Доставчикът не е страна по сключения договор за счетоводно обслужване и не носи отговорност за предоставените услуги по счетоводно обслужване като няма никакви права и задължения по сключения между Потребителят и счетоводителя/счетоводната къща договор.

С използването на услугата „Счетоводно обслужване“ и приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че Доставчикът не носи отговорност за предоставената информация, оферта и счетоводно обслужване по Запитване, подадено чрез онлайн платформата Ekantora, както и по никакъв начин не отговаря за отношенията между Потребителя и счетоводителите, с които Потребителят е влязъл в контакт посредством онлайн платформата Ekantora.

IV.          ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИ В ЕKANTORA

На всяка страница на Услуга от онлайн платформата Ekantora е посочена цената на конкретна услуга, както и какви такси и разходи са включени в цената. Цената по всяка оферта е с включен ДДС. В случай че е указано, че посочената цена не включва такси и разходи за услуги на трети лица е посочена прогнозна стойност на допълнителните такси и разходи към трети лица. Потребителят следва да има предвид, че Достачикът не може да разполага с точна информация за размера на такси и разходи във връзка с услуги на трети лица като нотариус, банки и др. и посочената прогнозна стойност може да не е точна. Доставчикът не носи отговорност, че посочената прогнозна стойност на такси и разходи за услуги на трети лица е точна.

Посочената цена на Услугата, платима от Потребителят към Доставчика е крайна с включен ДДС.

За всички услуги от онлайн платформата Ekantora Потребителят дължи авансово плащане на посочената цена.

Ekantora приема плащания по следните начини:

·       по банков път чрез превод по банкова сметка на Доставчика;

·       с кредитна/дебитна карта;

·       чрез ePay.bg;

·       на каса на EasyPay.

V.          ОТКАЗ ОТ УСЛУГА

Потребителят може да се откаже от заявената Услуга чрез онлайн платформата Ekantora до момента, в който Услугата е започнала да се изпълнява от страна на Доставичка като този момент се преценява за всяка конкретна Услуга съобразно начина на изпълнението й. При отказ от услуга Потребителят трябва да уведоми Доставчикът за отказа писмено на имейл адрес office@ekantora.bg В имейла Потребителят посочва номер на поръчката на услугата, от която се отказва, описание на отказаната услуга и информация за начин на плащане на услугата.  

Сумата платена за отказана Услуга се възстановява в 14-дневен срок от изпращане на писмения отказ от Потребителя до Доставчика на посочения имейл адрес. При възстановяване на сума, която е била платена от Потребителя с карта, връщането ще бъде осъществено в срока от 14 дни чрез възстановяваща операция по същия платежен инструмент на Потребителя. 

VI.          ПРЕДЕЛИ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ЕKANTORA

Доставчикът чрез онлайн платформата Ekantora може да предлага информация на различни правни теми без предоставената информация на Сайта да представлява правни консултации, съвети и услуги. Доставчикът не е адвокатско дружество, обединение на адвокати и Доставчикът, неговите представляващи и служители не представляват Потребителите и не действат като адвокати, процесуални представители или пълномощници на Потребителите.

Доставчикът чрез онлайн платформата Ekantora не действа като посредник между Потребителите и адвокати и не извършва реклама на правни услуги и/или конкретни адвокати и адвокатски дружества. В случай че в съдържание, публикувано на Сайта се съдържат имената на служители на Доставчика и експерти, адвокати или счетоводители, които са участвали или съдействали със създаването на съдържанието са посочени единствено с цел информираност на Потребителя.

С използване на онлайн платформата Ekantora и приемане на настоящите Общи условия Потребителите се съгласяват да не третират предоставената им информация чрез Ekantora като правна консултация.

Доставчикът не гарантира, че цялата информация на Сайта е актуална и коректна. Отговорност на Потребителят е, ако прецени, че има необходимост от правна консултация да се свърже с адвокат.

Доставчикът не отговоря за загуби и вреди във връзка с използването на онлайн платформата Ekantora или който и да е сайт, водещ до онлайн платформата Ekantora, включително, но неизчерпателно вреди в следствие на това, че онлайн платформата не е достъпна или не функционира в даден момент, вреди в следствие на грешки или неточности в съдържанието на Сайта или на други сайтове, към които препраща Сайта и вреди, които Потребителят е претърпял в следствие на сключени договори с адвокати, адвокатски дружества, счетоводители или счетоводни къщи при използване на Услугите на Ekantora. Рисковете от използване на онлайн платформата Ekantora се поемат от Потребителя.

VII.          АФИЛИЕЙТНА ПРОГРАМА

Афилиейтната програма представлява партньорска програма на Доставчика, чрез която Потребителят може да получава възнаграждение като определен процент от стойността на Услуги, заплатени от Потребители на онлайн платформата Ekantora, използвали и заплатили Услуга по препоръка на конкретния член на Афилиейтната програма. Всеки член на партньорската програма (афилиейт) получава уникален партньорски промо код, който следва да бъде въведен от всички Потребители, които ползват Услуга от онлайн платформата Еkantora пo препоръка на афилиейта. В Потребителския профил в афилиейтът получава информация за всички платени услуги от Потребители с използване на партньорски промо код. Натрупаното възнаграждение се изплаща на месечна база съгласно сключен с Доставчика договор.

Всеки Потребител и Посетител има право да получи информация за Афилиейтната програма на Еkantora чрез изпращане на Запитване на съответната страница на Сайта. При подаване на Запитване Потребителят ще получи подробна информация за Афилиейтната програма в Потребителския си профил и на имейла, с който е регистриран Потребителския профил.

Подаването на Запитване за Афилиейтната програма не обвързва Потребителя със задължение на стане член на Афилиейтната програма и да сключи с Доставчика партньорски договор. Условията на Афилиейтната програма се прилагат спрямо даден Потребител след сключване на партньорски договор с Доставчика.

VIII.          ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общите условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси.

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Доставчикът полага максимални усилия да поддържа информацията в Уеб сайта и Онлайн магазина винаги вярна и актуална, но не претендира за нейната изчерпателност и достоверност.

Забранено е материали, снимки, лога, изображения и други подобни, публикувани на Сайта да бъдат копирани, публично разпространявани, показвани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Доставчикът има право да изтрие профилите на Потребители, които нарушават задължението по предходното изречение и да откаже да предоставя Услуги чрез онлайн платформата Еkantora на нарушителите.

Предоставените препратки на онлайн платформата Еkantora към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на Потребителите. При употреба на такава препратка Потребителите не използват услуга или информация, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани и променяни от Доставчика по всяко време. При промяна ние ще Ви уведомим за всяко изменение в Общите условия на посочени от Вас в Потребителския Ви профил контакти.

Ако не приемате промяната в Общите условия следва да преустановите използването на Онлайн платформата Еkantora.  В противен случай се счита, че сте приели промените в настоящите Общи условия.

IX.          ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ С ДОСТАВЧИКА

Търговско наименование (фирма): "НЕТ ЕНТЪРПРАЙСЕЗ" ООД,

Единен идентификационен код: ЕИК 202463383

Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 130-132, ет. 3, офис 4

Телефон за контакт: +359 87 6817768

Електронна поща: office@ekantora.bg

Уебсайт: www.ekantora.bg